คำถวายโรงเรียน พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

 

คำถวายโรงเรียน พร้อมคำแปล

 

คำถวายโรงเรียน

          อิมัง มะยัง ภันเต, สิกขะกามะนัง, อุคคะหะนัตถายะ, สิกขะนะสาลัง,สะปะริกขารัง,
ภิกขุสังฆัสสะ, นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, สิกขะนะสาลัง, สะปะริกขารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

          ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งโรงเรียน, เพื่อประโยชน์, แก่การศึกษา, ของผู้ใคร่การศึกษาทั้งหลาย, พร้อมด้วยบริขารหลังนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ซึ่งโรงเรียน, พร้อมด้วยบริขารหลังนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010260502497355 Mins