คำถวายพระพุทธรูป พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายพระพุทธรูป พร้อมคำแปล
 

คำถวายพระพุทธรูป  

 

คำถวายพระพุทธรูป  

อิมัง มะยัง ภันเต,พุทธะรูปัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,อายะติง,สาสะนัสสะ,
อะติโรจะนายะ จะ, ถาวะรายะ จะ, สาธุ โน ภันเต,ภิกขุสังโฆ, อิมัง,พุทธะรูปัง,
ปะฏิคคัณหาตุ,อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ,นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

        ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ซึ่งพระพุทธรูปนี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์,เพื่อความรุ่งเรือง,และเพื่อความถาวร,แห่งพระศาสนาต่อไป,
ขอพระภิกษุสงฆ์,จงรับ,ซึ่งพระพุทธรูปนี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์,
พื่อความสุข,เพื่อมรรคผลนิพพาน ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ตลอดกาลนานเทอญ.

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010185678799947 Mins