คำกล่าวถวายดวงแก้ว

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายดวงแก้ว

 

คำกล่าวถวายดวงแก้ว

อิมานิ มะยัง ภันเต, มณีรัตนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,

สาธุ โน ภันเต,ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มณีรัตนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง,

ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ดวงแก้วมงคล,

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ดวงแก้วมงคล,

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,

เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010401487350464 Mins