คำกล่าวถวายผ้าไตรจีวร

วันที่ 10 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายผ้าไตรจีวร


คำกล่าวถวายผ้าไตรจีวร

อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวรานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ติจีวรานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ผ้าไตรจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าไตรจีวร,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010248978932699 Mins