คำกล่าวถวายโคมมาฆประทีป

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายโคมมาฆประทีป


คำกล่าวถวายโคมมาฆประทีป

อิเม มะยัง ภันเต, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, มาฆะปุณณะมิยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ,

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิเม, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร,

ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, โคมมาฆะประทีป,

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา,ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ, แด่พระภิกษุสงฆ์,

ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ,โคมมาฆะประทีป, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010846336682638 Mins