คำกล่าวถวายร่ม

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน


คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน

อิมานิ มะยัง  ภันเต, ฉัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ฉัตตานิ, สะปะริวารานิ ,
ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, 
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวายร่ม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับร่ม,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
  เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011294007301331 Mins