คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2561


คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง,
กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง,
กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ,
อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย, ผ้าจีวรกฐิน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ,
ผ้าจีวรกฐิน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, ครั้นรับแล้ว, จงกรานกฐิน,
ด้วยผ้าผืนนี้, เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.002489964167277 Mins