คำกล่าวถวายเภสัช ๕

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายเภสัช ๕  เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย

คำกล่าวถวายเภสัช ๕

เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย

(ว่า นโม ๓ จบ)

สะระโท นามายัง ภันเตกาโล สัมปัตโตยัตถะ โส ภะคะวา,

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สะระทิกาพาเธน, อาพาธิกานัง ภิกขูนัง,

ปัญจะเภสัชชานิ, อะนุญญาสิ, สัปปิง นะวะนีตัง เตลัง มะธุง

ผาณิตัง, มะยันทานิตักกาละสะทิสัง อิมัง กาลัง สัมปัตตา ตัสสะ

ภะคะวะโต ปัญญัตตานุคะตัง ทานัง ทาตุกามา เตสุ

ปะริยาปันนานิมะธุผาณิตาทีนิภิกขูนัญเจวะ สามะเณรานัญจะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อัยยา ยะถาอาภะตานิ

มะธุผาณิตาทีนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ.

 

คําแปล

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, กาลชื่อว่าสรทะ, มาถึงแล้ว, ในสรทะกาลไรเล่า, สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น, ได้ทรงอนุญาติ เภสัช ๕ ประการ คือ เนยใส, เนยข้น, น้ำมัน, น้ำผึ้ง,
น้ำอ้อย, แก่ภิกษุทั้งหลาย, ผู้ป่วยไข้, เพราะอาพาธอันเกิดขึ้นในสรทกาล, บัดนี้, มาถึงสรทกาลนั้นแล้ว,
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ปรารถนาจะถวายทาน, อันพระผู้มีพระภาคเข้าพระองค์นั้น, ทรงบัญญัติแต่งตั้งแล้ว, 
จึงได้ถวายเภสัชทั้งหลาย, มีน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น, ซึ่งนับเข้าในเภสัช ๕ อย่างนั้น, แก่ภิกษุทั้งหลาย,
ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับ, ซึ่งเภสัชทั้งหลาย, มีน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, 
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลทานเทอญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014798700809479 Mins