คำถวายทิพยอาสน์

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2555

คำถวายทิพยอาสน์ , อาสนะ , ถวายที่นั่ง , ถวายอาสนะ , สวดมนต์ , วัดพระธรรมกาย , สวดมนต์วัดพระธรรมกาย

คำถวายทิพยอาสน์

อิมานิ, มะยัง ภันเต, อาสนานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, นิยฺยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, อาสนานิ, สปริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพฺพานายะ จะ ฯ

 


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
อาสนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, อาสนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ. ฯ


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010670145352681 Mins