คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

 

คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

อิมานิ มะยัง ภันเต, ธัมมะปัณณานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, ธัมมะปัณณานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, หนังสือธรรมะ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, หนังสือธรรมะ,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017898003260295 Mins