วิธีบูชาพระพระรัตนตรัยกล่าวก่อนนั่งสมาธิ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

วิธีบูชาพระพระรัตนตรัยกล่าวก่อนนั่งสมาธิ 

วิธีบูชาพระพระรัตนตรัยกล่าวก่อนนั่งสมาธิ

 


     

       ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะควะวันตัง สะระณัง คโต (ท่านหญิงว่า สะระณัง  คะตา), อิมินา สักกาเรนะ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

       ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ, ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้,

        ยะมะหัง สาวากขาตัง, ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต (ท่านหญิงว่า สะระณัง  คะตา),อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

        ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว, ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดภัยได้จริง, ด้วยสักการะนี้, 

        ยะมะหัง สุปะฏิปันนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (ท่านหญิงว่า สะระณัง  คะตา),อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

        ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระสงฆ์, ผู้ปฏิบัติดี, ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดโรคได้จริง, ด้วยสักการะนี้,   

   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆังนะมามิ ฯ (กราบ)
 

(กล่าวนำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส ฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ ครั้ง)

 

คำขอขมาลาโทษ

        อุกาสะ, อัจจะโย โน ภันเต, อัจจัคคะมา, ยะถา พาเล, ยะถามุฬเห, ยะถาอะกุสะเล, เย มะยัง กรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง, อัจจะโย โน, ปฎิคคัณหะถะ, อายะติง สังวะเรยยามะ, 

          ข้าพระพุทธเจ้า ขอวโรกาส,ได้พลั้งพลาดด้วยกาย วาจา ใจ,ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้า, เป็นคนพาลคนหลง, อกุศลเข้าสิงจิต, ให้กระทำความผิด, ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,แก่ข้าพระพุทธเจ้า,จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป,ข้าพระพุทธเจ้า,จักขอสำรวมระวัง,ซึ่งกายวาจา ใจ, สืบต่อไปในเบื้องหน้า,


คำอาราธนา

          อุกาสะ, ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา, สมเด็จพระพุทธเจ้า, ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว, ในอดีตกาล, มากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง ๔ ,และสมเด็จพระพุทธเจ้า, อันจักได้ตรัสรู้,ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า, และสมเด็จพระพุทธเจ้า,ที่ได้ตรัสรู้,ในปัจจุบันนี้,ของจงมาบังเกิด,ในจักรขุทวาร,โสตทวาร,ฆานทวาร,ชิวหาทวาร,กายทวาร,มโมทวาร,แห่งข้าพระพุทธเจ้า,ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด, 

        อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา,พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า,๙ ประการ,ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว,จะนับจะประมาณมิได้,และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า,๙ ประการ,ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า,พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า,๙ประการ,ในปัจจุบันนี้,ขอจงมาบังเกิด,ในจักขุทวาร,โสตทวาร,ฆานทวาร,ชิวหาทวาร,กายทวาร,มโนทวาร,แห่งข้าพระพุทธเจ้า,ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด 

           อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา,พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์,ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว,จะนับจะประมาณมิได้,และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์,ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า,และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้,ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร,โสตทวาร,ฆานทวาร,ชิวหาทวาร,กายทวาร,มโนทวาร,แห่งข้าพระพุทธเจ้า,ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด,

 

คำอธิษฐาน

            ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า, คุณพระสงฆ์เจ้า, คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์  (ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์) คุณมารดาบิดา, คุณทานบารมีศีลบารมี, เนกขัมมบารมี, ปัญญาบารมี, วิริยบารมี, ขันติบารมี, สัจจบารมี, อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี, อุเบกขาบารมี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, แต่ร้อยชาติ, พันชาติ, หมื่นชาติ, แสนชาติก็ดี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, ตั้งแต่เล็กแต่น้อย, ระลึกได้ก็ดี,มิระลึกได้ก็ดี, ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น, จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า, ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล, ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด, นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ

 

(กราบ ๓ ครั้ง) 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0069384296735128 Mins