คำถามอันตรายิกธรรม

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

คำถามอันตรายิกธรรม

คำถามอันตรายิกธรรม , บรรพชา , บวชพระ , คำขานนาค , บวช , บวชพระ
 

     คำถามอันตรายิกธรรม คือ ธรรมที่เป็นอันตรายยิ่งในการบวชของพระ เป็น ข้อห้ามในการบวช 13 อย่าง เช่น เป็นโรคเรื้อนไหม .... อายุครบ 20 หรือยัง (อายุ19 ปี 6 เดือนก็บวชได้ นับตอนอยู่ในท้องให้ 6เดือน ) ข้อที่ 13, ถามว่านำบาตรและจีวรมาด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหม จากนั้นก็ถาม 2 ข้อสุดท้ายว่า เธอชื่ออะไร พระอุปัชฌาย์เธอชื่ออะไร

 

 คำถามอันตรายิกธรรม

พระคู่สวดถาม                                สามเณรตอบ   

กุฏฐัง                                            นัตถิ  ภันเต

คัณโฑ                                          นัตถิ  ภันเต

กิลาโส                                          นัตถิ  ภันเต

โสโส                                             นัตถิ  ภันเต

อะปะมาโร                                     นัตถิ  ภันเต

มะนุสโสสิ                                      อามะ  ภันเต

ปุริโสสิ                                          อามะ  ภันเต

ภุชิสโสสิ                                       อามะ  ภันเต

อะนะโณสิ                                     อามะ  ภันเต

นะสิ ราชะภะโฏ                             อามะ  ภันเต

อะนุญญาโตสิ  มาตาปิตูหิ             อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ                อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง           อามะ  ภันเต

กินนาโมสิ                                     อะหัง  ภันเต...(๑)....นามะ 

โก นามะ เต อุปัชฌาโย                อุปัชฌาโย เมภันเต อายัสมา... (๒)...นามะ

 

 (๑)  บอกฉายาของตนเอง   

         (๒)  บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์ 

 

คำถามอันตรายิกธรรม คือ ธรรมที่เป็นอันตรายยิ่งในการบวชของพระ เป็น ข้อห้ามในการบวช 13 อย่าง เช่น เป็นโรคเรื้อนไหม .... อายุครบ 20 หรือยัง (อายุ19 ปี 6 เดือนก็บวชได้ นับตอนอยู่ในท้องให้ 6เดือน ) ข้อที่ 13, ถามว่านำบาตรและจีวรมาด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหม จากนั้นก็ถาม 2 ข้อสุดท้ายว่า เธอชื่ออะไร พระอุปัชฌาย์เธอชื่ออะไร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010729352633158 Mins