คำขานนาคฉบับรวม เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์ แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน


ซึ่งบริขารแปลว่า เครื่องแวดล้อม เครื่องอุดหนุนในการดำรงชีวิต ซึ่งหมายถึงปัจจัยสี่ สำหรับพระภิกษุก็คือ
...อ่านต่อ
บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว ๆ อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้น ๆ
...อ่านต่อ
พรหมจรรย์ คือ การกลั่นกาย วาจา และใจของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา
...อ่านต่อ
เมื่อเรารู้จักหน้าที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้แล้ว ว่าเกิดมาเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิ้น ถ้าใครต้องลาสิกขากลับไปจริงๆ ถ้ามีภรรยาอยู่แล้ว
...อ่านต่อ
พวกเราได้เรียนจากพุทธประวัติแล้วว่า ในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ได้ทรงสรุปหลักพระพุทธศาสนาให้แก่เหล่าพระอรหันต์สาวก ๑,๒๕๐ รูป ว่า
...อ่านต่อ
เรื่องต่อไปก็คือ คำว่า ธรรมะในภาคปฏิบัติ ถ้าถามว่า ธรรมะคืออะไร ? เราคงสามารถตอบในแง่ทฤษฎีได้อย่างมากมาย
...อ่านต่อ
สิ่งที่หลวงพ่อขอฝากต่อไปอีกเรื่อง ก็คือ เมื่อตอนต้นพรรษาเราได้มีโอกาสเรียนเรื่อง ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
...อ่านต่อ
เมื่อพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องวิธีการกำจัดกิเลสผ่านเรื่องใกล้ตัว คือ การทำภาวนาโดยตรง ผ่านการใช้ปัจจัย ๔
...อ่านต่อ
ตลอดทั้งพรรษาที่ผ่านมา พวกท่านได้อุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนธรรมะกันมาอย่างเข้มข้น
...อ่านต่อ
เมื่องานสำคัญของชีวิต คือ งานถางกิเลสออกจากใจให้หมดสิ้นไป คำถามที่ตามมาก็คือ กิเลส คือ อะไร ?
...อ่านต่อ
หลวงพ่อขอให้ท่านนึกย้อนกลับไปถึงวันแรกที่บวช พวกท่านทุกรูปได้ปฏิญาณกันต่อหน้าพระประธาน ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์และต่อหน้าคณะสงฆ์ทั้ง ๒๐ รูป ว่า
...อ่านต่อ
บัดนี้พวกท่านได้บวชมาครบพรรษาและได้รับกฐินแล้วบางรูปก็จำเป็นต้องลาสิกขากลับไปสู่ทางโลก อีกหลายสิบรูปตัดสินใจบวชทำความเพียรสร้างบารมีต่อไปในเส้นทางธรรม
...อ่านต่อ
เป็นการทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน หมายความว่า พุทธศาสนิกชนจะช่วยรักษา
...อ่านต่อ
การบวชพระที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบอุกาสะ และแบบเอสาหัง โดยคาว่า "อุกาสะ"
...อ่านต่อ
เครื่องอัฐบริขารเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญซึ่งภิกษุจะต้องมีไว้ใช้ หรือเป็นเครื่องอาศัยในการดำรงเพศบรรพชิต มีทั้งหมด ๘ อย่าง
...อ่านต่อ
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาอยู่ในสมณเพศ
...อ่านต่อ
ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายไทยจำเป็นต้องมีความรู้
...อ่านต่อ
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
...อ่านต่อ
คือ ธรรมที่เป็นอันตรายยิ่งในการบวชของพระ เป็น ข้อห้ามในการบวช 13 อย่าง เช่น เป็นโรคเรื้อนไหม
...อ่านต่อ
คำบอกบริขาร (ใช้ขานรับพระอุปฌาย์) พระอุปัชฌาย์จะถามต่ออีกทีละอย่างจนครบ 8 อย่าง
...อ่านต่อ
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล