การสร้างบารมีกับหมู่คณะ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

การสร้างบารมีกับหมู่คณะ

 

การสร้างบารมีกับหมู่คณะ

                การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป ดังนั้นเราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตโดยการหมั่นสั่งสมธาตุบริสุทธิ์เอาไว้มาก ๆ โดยการนั่งสมาธิ(Meditation)และพยายามเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา เพราะหากเราไม่หมั่นเติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลืนกินธาตุที่บริสุทธิ์ ทำให้จิตหยาบเมื่อจิตหยาบก็จะไปดึงดูดอายตนะหยาบมา ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะธาตุที่ไม่บริสุทธิ์จะไปดึงดูดธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยกัน ทำให้เราเจอแต่สิ่งไม่ดี เจอแต่เรื่องที่ไม่ดี เจอแต่คนไม่ดี ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ตัดรอนการสร้างบารมี และทำให้เราหลุดจากหมู่คณะไปด้วยเหตุผลง่าย ๆ

                เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงหมั่นนั่งสมาธิทุกวัน เพื่อเติมธาตุบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเอง เพราะเมื่อมีธาตุบริสุทธิ์ในตัวมากแล้ว ก็จะไปดึงดูดธาตุบริสุทธิ์ด้วยกันมา ทำให้เจอแต่สิ่งดี เจอแต่คนคิดดี พูดดี ทำดี หรือแม้ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็จะพบทางออกที่ดี ที่ทำให้สามารถจับแง่คิดจนสร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปพร้อมกัน..

 

 

จากคอลัมน์ท้ายเล่ม วารสารอยู่ในบุญ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

 

 

Total Execution Time: 0.0037968993186951 Mins