ความหมายของอสุภะ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ความหมายของอสุภะ

            อสุภะ หมายถึง ไม่สวยงาม มุ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนที่ตายไป การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน คือ การพิจารณาซากศพในลักษณะต่างๆ กัน 10 ลักษณะให้เห็นความน่าเกลียด ไม่สวยงาม โดยจะพิจารณาซากศพอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ใน 10 ลักษณะ ได้แก่

1.อุทฺธุมาตกอสุภ ซากศพที่ขึ้นอืดพอง

2.วินีลกอสุภ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำ

3.วิปุพฺพกอสุภ ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่แตกปริ

4.วิจฺฉิทฺทกอสุภ ซากศพที่ถูกฟันขาดออกจากกันเป็น 2 ท่อน

5.วิกฺขายิตกอสุภ ซากศพที่ถูกสัตว์ เช่น สุนัข กา แร้ง กัดกินโดยอาการต่างๆ

6.วิกฺขิตฺตกอสุภ ซากศพที่กระจายเรี่ยราด ศีรษะ มือ เท้า อยู่คนละทาง

7.หตวิกฺขิตฺตกอสุภ ซากศพที่ถูกสับฟันด้วยมีด ถูกแทงด้วยหอกจนเละ และทิ้งกระจายอยู่

8.โลหิตกอสุภ ซากศพที่มีเลือดไหลอาบ

9.ปุฬุวกอสุภ ซากศพที่มีหนอนไชอยู่ทั่วร่าง

10.อฏฺฐิกอสุภ ซากศพที่เหลือแต่กระดูก

 

-----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010556658109029 Mins