คนดี

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

 คนดี

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     คนดี

     คนจะเป็น “คนดี” มีอยู่ ๓ ดีเท่านั้นที่ทำ แล้วเป็นคนดีจริง คือ คิดดี พูดดี และทำดี และถ้าจะเป็น “คนดีแท้” ต้องทำดีให้ถึงดี หรือทำดีให้ครบดี นั่นคือ

   ๑. คิดให้ครบ ๓ ดี คือ 
      (๑) คิดเมตตา (มีความรัก) กรุณา (สงสาร) ไม่คิดอาฆาตพยาบาทกัน 
      (๒) คิดให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่คิดโลภ ไม่คิดเห็นแก่ตัว 
      (๓) คิดในทางที่ดี หรือสัมมาทิฐิ

   ๒. พูดให้ครบ ๔ ดี คือ
      (๑) พูดคำจริง ไม่โกหก 
      (๒) ไม่พูดคำเสียดสี ยุแหย่ให้แตกกัน 
      (๓) ไม่พูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้ 
      (๔) ไม่พูดคำหยาบคาย

    ๓. ทำให้ครบ ๓ ดี คือ 
      (๑) ไม่ฆ่า ไม่ทำร้าย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
      (๒) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฉ้อโกงทรัพย์ผู้อื่น
      (๓) ไม่ประพฤติผิดลูก ภรรยา สามีผู้อื่น

      ดังนั้น คนดีไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นชมว่าดี ไม่ใช่อยู่ที่ฐานะดี หรือมีตำแหน่งดี แต่อยู่ที่ตัวเองทำดี และถ้าจะให้ดีจริงๆ ต้องมองตัวเองให้ออกก่อนว่า ทำดีครบ ๓ ดีจริงหรือเปล่า

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0059319019317627 Mins