สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ

 

พุทธพจน์เตือนใจ 

    "บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไว้ผิด กล่าววาจาผิด ทำผิดทางกาย เป็นผู้มีการสดับน้อย ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิต อันมีประมาณน้อยในมนุษยโลกนี้ เขาผู้มีปัญญาทราม  เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก"  มิจฉาทิฏฐิสูตร

    การตั้งใจไว้ไม่ชอบเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไป เราจึงไม่ควรประมาท ต้องใช้สติปัญญาในการสั่งสมบุญสร้างบารมี ด้วยสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ ได้แก่
1. ทานที่ให้แล้วมีผลจริง
2. ยัญที่ทำแล้วมีผลจริง
3. การเซ่นสรวงหรือการบูชามีผลจริง
4. วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริง
5. โลกนี้มีจริง
6. โลกหน้ามีจริง
7. มารดามีคุณจริง
8. บิดามีคุณจริง
9. สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริง
10. พระอรหันต์ผู้ สามารถรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริง

  ดังนั้นให้เรามุ่งหน้าสร้างบารมีอย่าได้หวั่นไหว และหมั่นประพฤติธรรม ทำใจให้หยุดนิ่ง ให้ละเอียดไว้เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าถึงพระภายในเมื่อใจมีที่พึ่ง มีที่ยึดที่เกาะแล้ว เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ ประดุจพระราชาที่รบชนะศึกในสงครามฉะนั้น

 

 

 Total Execution Time: 0.0011662840843201 Mins