การอธิษฐานจิต 

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2558

 

การอธิษฐานจิต 

 

การอธิษฐานจิต 

         มีปุคคลาธิษฐาน คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นตัวอย่าง สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ จะสั่งสมบุญมากหรือบุญเล็กน้อยด้วยบารมีอะไรใน 30 ทัศ ก็ตั้งจิตปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล ไม่ได้คิดว่า บุญมากจึงอธิษฐานจิตขอเป็นพระพุทธเจ้า ทำบุญเล็กบุญน้อย เอาไว้ก่อน ยังไม่อธิษฐานจิต หรืออธิษฐานจิตปรารถนาในสิ่งที่เหมาะกับบุญที่ทำในขณะนั้น วิสัยของพระโพธิสัตว์ไม่ดูถูกหรือดูหมิ่นบุญว่าบุญเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผล ไม่ว่าจะบำเพ็ญบุญมากหรือบุญเล็กน้อย ล้วนตั้งจิตปรารถนาเพื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทุกครั้งและทุกภพทุกชาติ ทั้งอธิษฐานภายในใจ ทั้งอธิษฐานเปล่งวาจาให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบและร่วมอนุโมทนา และพากันอธิษฐานจิตร่วมติดตามสร้างบารมีไปกับพระโพธิสัตว์ด้วย 

 

จึงไม่ใช่เรื่องมิจฉาทิฐิ หรือเรื่องเพ้อเจ้อ แต่เป็นเรื่องจริยาของพระโพธิสัตว์
จึงไม่ใช่เรื่องการค้ากำไรเกินควร
จึงไม่ใช่เรื่องผลกำไรขาดทุน

 

          แต่เป็นเรื่องของการตอกย้ำความตั้งใจ (ความปรารถนา)  มโนปณิธานในการสร้างบารมีให้มั่นคงและมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายให้เร็วไวที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า "เว้นความปรารถนาแล้ว ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ความเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ความเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ความเป็นพระเอตทัคคะของพระอรหันตสาวก ไม่มี" หมายความว่า ถ้าไม่มีการอธิษฐานจิต ท่านเหล่านั้นจะไม่ได้/ไม่สำเร็จฐานะอันประเสริฐเหล่านั้น
         คนเราชอบใช้ความรู้ความเข้าใจในมนุษย์โลกมาเป็นตัวชี้วัดความจริงในสังสารวัฏที่มีเบื้องต้น เบื้องปลายที่ผู้มีญาณมีฌานรู้ได้ยาก ไม่ต้องกล่าวถึงปุถุชนคนทั่วไปที่จะรู้จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ การที่เราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้เกิดกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงนับเป็นบุญลาภอันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้รู้ความจริงของชีวิตในสังสารวัฏ
          แต่อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต จงใช้ทุกสิ่งที่มี ทุกอาชีพที่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ให้เป็นไปเพื่อบุญกุศลเป็นสำคัญ แปลว่า อย่านำสิ่งเหล่านั้นมาเพิ่มพูนบาปให้กับตัวเอง
จงใช้เวลาที่มีในโลกมนุษย์ (ถัวเฉลี่ยคนละไม่เกิน 75 ปี / ตอนนี้ท่านเหลืออยู่เท่าไหร่) ในการละเว้นการทำ พูด และคิดสิ่งไม่ดีที่เป็นทางมาแห่งบาปอกุศล แต่จงใช้เวลาที่มีในการทำ พูด และคิดสิ่งที่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลแก่ตัวเอง ทั้งทาน ศีล และภาวนาให้สมปรารถนาในการเกิดมาสร้างบารมีด้วยกันทุกท่าน

 

 

ขอบพระคุณ  <<: พระลักษณ์ กิตติลักษณ์ :>>
 

 

 Total Execution Time: 0.0056363860766093 Mins