ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก


            วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ บ้างก็ปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิด บ้างก็ปรารภเหตุทำบุญอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว บ้างก็ปรารภเหตุสั่งสมทานบารมีตามรอยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาลก่อน


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ บุคคลผู้ให้โภชนะได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ แก่ปฏิคาหก (ผู้รับทาน) ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ ๕ ประการนั้นด้วย ”ฐานะ ๕ ประการนี้คือ


ประการแรก ให้อายุย่อมมีอายุขัยที่ยืนยาว ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์
ประการที่สอง ให้วรรณะ ย่อมมีรูปกายที่งดงาม มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์
ประการที่สาม ให้ความสุข ย่อมมีความสุขกายสบายใจ ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์
ประการที่สี่ ให้พละ ย่อมมีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังใจที่เป็นเลิศ ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์
ประการที่ห้า ให้ปฏิภาณ ย่อมมีปัญญามาก ฉลาดปราดเปรื่อง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ดวงจันทร์ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลายในนภากาศ ฉันใด ทานบดีผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมสามารถเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกได้ ฉันนั้น.

-----------------------------------------------------------------

๑ โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0061411341031392 Mins