ทานบารมีของพระโพธิสัตว์

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

ทานบารมีของพระโพธิสัตว์


            ชีวิตเป็นของน้อยเพราะต้องเสียเวลาไปกับการพักผ่อนและแสวงหาปัจจัย ๔ มาหล่อเลี้ยงชีวิต เวลาของชีวิตจึงเหลือน้อยนิดสำหรับการสร้างบุญบารมี


            ย้อนไปในอดีต ๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป ท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ท่านจึงสอนตัวเองว่า “ หม้อน้ำเต็มเปี่ยม ใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่ำปากลง น้ำย่อมไหลออกหมด น้ำย่อมไม่ขังอยู่ในหม้อนั้น ฉันใด ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำทรามหรือสูงส่งและปานกลาง จงให้ทาน เหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงไว้ ฉะนั้น ”


            เพื่อจะได้มีมหาสมบัติใหญ่ เกิดขึ้นในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบารมีแสวงหาหนทางมรรคผลนิพพานไม่ต้องเสียเวลาไปกับการแสวงหาทรัพย์ ในที่สุดท่านสุเมธดาบสก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเพราะอำนาจทานบารมีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า ดำเนินรอยตามปฏิปทาของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างอันดีงามของอนุชนที่ตามมาในภายหลัง.

 

-----------------------------------------------------------------

๑ สุเมธกถา มก. ๗๐/๔๙

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0051839828491211 Mins