วัดทุกวัดเป็นสมบัติที่ยกถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราดูแลรักษาดีเท่าไร ก็ได้บุญมากเท่านั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกตัวผ่านเสนาสนวัตร
...อ่านต่อ
๑. หลักธรรมที่ต้องตรึกระลึกปฏิบัติตลอดเวลาเป็นนิจ => ๑. มีสัมมาทิฏฐิ : สอนตนเองว่าการปฏิบัติเสนาสนวัตรอย่าง มีสติสัมปะชัญญะ มีความสังเกตพิจารณาและทำด้วยความสำรวม
...อ่านต่อ
เสนาสนวัตร : หลักธรรมในการใช้และรักษาเสนาสนะ
...อ่านต่อ
ครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเสนาสนวัตร  วัตรที่ว่าด้วยข้อปฎิบัติ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕  อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ ๕
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล