ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถาปีฐ ชาดกว่าด้วยธรรมในสกุล

อรรถกถา ปีฐชาดก

ว่าด้วย ธรรมในสกุล

 

                   ณ พระวิหารเชตวัน  สถานที่ที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ วันหนึ่งพระองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องของภิกษุ ที่มาจากชนบท  ถวายบังคมพระศาสดา จากนั้นเมื่อเสร็จกิจได้ถามสามเณรหนุ่มว่า "ใครอุปการะภิกษุอาคันตุกะ" "ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีและวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้อุปการะภิกษุสงฆ์ครับ


                   ในวันรุ่งขึ้น ภิกษุรูปนั้นได้ไปยังประตูบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี แต่เช้าตรู่ โดยยังไม่มีภิกษุรูปอื่นมาแม้แต่รูปเดียว นั่นเพราะยังไม่ถึงเวลา เมื่อไปถึงแล้วกลับพบว่าทุกอย่างนั้นว่างเปล่า "เอ๊ะ! ยังไม่มีใครมาหรือ"  จากนั้นจึงเข้าไปประตูเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ภิกษุมัวแต่เดินเที่ยวไปในบ้าน  ส่งผลทำให้พลาดการเลี้ยงภัตตาหาร ครั้นกลับไปยังวิหารเที่ยวกล่าวดูหมิ่นตระกูลเหล่านั้นว่า ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส


                   อยู่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า "อาวุโสทั้งหลาย ได้ยินว่า ภิกษุที่มาจากชนบทไปยังตระกูลก่อนเวลา เมื่อไม่ได้ฉันภัตตาหาร จึงเที่ยวดูหมิ่นตระกูลทั้งหลาย"


                   ขณะเดียวกันพระศาสดาเสด็จผ่านมา ตรัสถาม "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร?" เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลให้ทรงทราบว่า จึงรับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามว่า

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8701.png

 

                     "เรื่องนี้ จริงหรือ?" "จริงพระเจ้าข้า" จึงตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุ เพราะเหตุไร? เธอจึงโกรธ" ในปางก่อนครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้น แม้ดาบสทั้งหลายไปสู่ประตูสกุล ไม่ได้ภิกษาก็ยังไม่โกรธเลย แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้


                  ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อเติบใหญ่ได้เล่าเรียนศิลปะทุกอย่างในนครตักกสิลา ต่อมา ได้บวชเป็นดาบสอยู่ในหิมวันตประเทศมาเป็นเวลายาวนาน วันหนึ่งเมื่องต้องการจะบริโภคอาหารรสเค็มเปรี้ยว จึงไปถึงนครพาราณสี พักอยู่ในพระราชอุทยาน

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8703.png

 
                  วันรุ่งขึ้น จึงเข้าไปภิกษายังพระนคร  ในเวลานั้นดาบสถามว่า "มีตระกูลไหนมีศรัทธาในการทำทานต่อผู้ทางศีลบ้าง" จึงได้ไปยังประตูเรือนของเศรษฐี

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.png

 

                  ขณะนั้น เศรษฐีไปเฝ้าพระราชาแล้ว ด้านคนดูแลบ้านก็ไม่เห็นพระโพธิสัตว์เช่นกัน เวลาผ่านไประยะหนึ่งพระโพธิสัตว์จึงได้กลับไป ขณะนั้นท่านเศรษฐีนั้นกำลังออกจากราชสกุล ได้เห็นพระโพธิสัตว์ จึงไหว้แล้วรับเอาภาชนะภิกษานำไปเรือน

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%874.png

 

                  นิมนต์ให้นั่งแล้วถวายภัตตาหาร ให้อิ่มหนำสำราญด้วยการล้างเท้า การทาน้ำมัน ข้าวยาคู เมื่อพระโพธิสัตว์กระทำภัตตกิจแล้ว จึงไหว้ ไปนั่ง แล้วกล่าวว่า

 

            "ท่านสมณพราหมณ์  ก่อนหน้านี้ท่านมายืนหน้าประตูเรือน ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ตั้งน้ำดื่ม และโภชนาหารแก่ท่าน ขอได้อย่าถือโทษโกรธกันเลย"

      
                   "อาตมภาพไม่ได้นึกโกรธเคืองเลย เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอ" จากนั้นพระโพธิสัตว์อยู่ในที่นั้นแสดงธรรมแก่พาราณสีเศรษฐีอยู่ ๒-๓ วัน แล้วกลับไปยังหิมวันตประเทศตามเดิม ได้ทำอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดแล้ว

                  พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว
ประกาศสัจจะ ทรงประชุมชาดกว่า ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล


               พาราณสีเศรษฐีในครั้งนั้น ได้เป็น พระอานนท์ 
               ส่วนดาบสในครั้งนั้น ได้เป็น 
เราตถาคต ฉะนี้แล

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล