วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สายธาร แห่ง ศรัทธา

ตักบาตรพระล้านรูป
เรื่อง : อุบลเขียว


สายธาร แห่ง ศรัทธา

          ในพระไตรปิฎก เราได้พบเห็นเรื่องราวของคนยากจนหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหลายท่านที่ทุ่มเททำทาน อย่างสุดกำลัง บางครั้งถึงกับสละอาหารมื้อสุดท้ายถวายแด่ทักขิไณยบุคคล แล้วได้รับผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวเหล่านี้ จึงเป็นแบบอย่างให้กับเราซึ่งเกิดในยุคปัจจุบันได้มีความเข้าใจ และมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งภพนี้ และภพหน้า
           เราจะเห็นได้ว่า พื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับชั้น เริ่มต้นจากการทำทานหรือการให้ ทุกครั้งที่เราถวายทานตัดขาดจากใจ ..ใจก็เป็นกุศล ความสว่างบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น ปุญญาภิสันทา ท่อธารแห่งบุญก็ไหลจากอายตนนิพพานมารวมเป็นจุดเดียวกัน มาจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของเรา ตามความบริสุทธิ์ ของใจที่หยุดนิ่ง ตามกำลังของความปีติ และความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เฉกเช่นภาพแห่งความปลื้มปีติใจในมหาทานบารมีที่เหล่าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
           เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีพิธีตักบาตรพระ ๑๕,๐๐๐ รูป ท่ามกลางสายฝน ณ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ข้างวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราช- วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ 

          การตักบาตรพระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่สำคัญยังเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือ พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในภาคใต้เอาไว้ นอกจากนี้ ยังนำอาหารตักบาตรบางส่วนไปช่วยเหลือชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ และบางส่วนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ทั้งนี้โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

          ด้านประชาชนที่เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจเป็นอย่างมากกับภาพที่คณะสงฆ์ มากกว่า ๑๕,๐๐๐ รูป แปรแถวรับบาตร นอกจากนี้ ยังปลื้มปีติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพระภิกษุ ใน ๒๘๖ วัด และพี่น้องชาวไทยใน ๔ จังหวัดภาคใต้
 
 

          เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ชมรมธรรมะในสวน ในอุปถัมภ์องค์การยุวพุทธศาสนิก-สัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ขึ้น ณ อุทยานเบญจสิริ (สุขุมวิท ๒๒) โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรม-รัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น ประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส

          ในการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนยังได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาว พุทธอย่างแท้จริงอีกด้วย

          สำหรับการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดตักบาตรเนื่องในโอกาสครบ ๑๐ ปี ของกิจกรรมธรรมะในสวน ณ อุทยานเบญจสิริ

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล