วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆบูชา วันมหาปีติ จุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพ

 

ทะเลประทีปเรืองรองส่องฉาย แสงทองแห่งสันติภาพอาบใจชาวพุทธทั่วโลก 

                   หากมีคำถามว่า " วันมาฆบูชามีความสำคัญ เช่นไรบ้างเล่า" ชาวพุทธส่วนใหญ่คงสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่า "วันนี้ เป็นวันสำคัญสิ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ ๔ อย่างด้วยกัน คือ เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ ทุกรูปที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุ อรหันต์แล้วทั้งสิ้น และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

                    อีกทั้งยังเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าได้ประทาน โอวาทปาติโมกข์ หลักธรรม อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ

                                      ๑. เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ

                                      ๒. ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกาย วาจา ใจ

                                      ๓. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส"

                    และหากจะมีคำถามต่อมาว่า "แล้ววัน มาฆบูชาปีนี้ มีบุญญกิริยาอันใดที่ท่านได้กระทำไปแล้วบ้างเล่า" สำหรับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญ ทั้งหลายคงจะสามารถตอบคำถามนี้ ได้อย่างอิ่มใจ อิ่มบุญ วันมาฆบูชาปีนี้เป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

รับอรุณแห่งมาฆฤกษ์ ตักบาตรยามเช้า เจริญสมาธิภาวนา บูชาข้าวพระ

 

 

                    รุ่งเช้าของวันนี้ เราได้พร้อมใจกันนำข้าวสาร และอาหารอันประณีต มาทำบุญตักบาตรกับ คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 54 เมษายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล