วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

 

 

จากเด็กดี V-Star
สู่สามเณร ๑ ล้านรูป

 

    “โครงการดาวแห่งความดีหรือโครงการเด็กดีวีสตาร์” (The Virtuous Star หรือ V-Star) เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมแก่เยาวชน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านบทฝึกความดีสากล ๕ ประการ ในกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ปลูกฝังสัมมาทิฐิผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม    ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย      เครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” 

 


ไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์แล้วเด็ก ๆ ได้อะไรบ้าง


    ในแต่ละปีวัดพระธรรมกายมีการจัดงาน “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยมีเด็กดีวีสตาร์หลายแสนคนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้


๑)    ให้เยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คณะครู อาจารย์ และ     ผู้บริหารการศึกษา ได้ร่วมชมนิทรรศการเพื่อปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา


๒)    ให้เยาวชนมีโอกาสแสดงพลังศีลธรรมและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นผลจากการปฏิบัติความดีสากล ๕ ประการ อย่างเคร่งครัดทั้งที่บ้าน-วัด-โรงเรียน มาตลอดทั้งปี 


๓)    ให้เยาวชนมีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมีและฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น


๔)    ให้เยาวชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเถระไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดี         มีศีลธรรมมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 


    ซึ่งในวันงานเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศมีโอกาสทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย อาทิ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรมะ เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม รวมทั้งรับทุนการศึกษา “ต้นสมบัติจักรพรรดิ” จากผู้ใหญ่ใจดีกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทุน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่เด็กดีวีสตาร์

 

 

หนัง 3D และนิทรรศการ 5D เชิงพุทธศาสนาครั้งแรกของโลก


    จุดที่น่าสนใจ (Highlight) ของงาน คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการความลับของชีวิตโดยใช้สื่อผสม ๕ มิติ (5D) ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ (3D) โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น ๒ ส่วน ดังนี้


๑)    ส่วนนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด ส่วนนี้มีนิทรรศการสื่อผสม ๕ มิติ (5D) ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำเสนอในเชิงธรรมะและพระพุทธศาสนา 


๒)    ส่วนโรงภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ ระบบ 3D Cinema ความจุโรงละ ๕๐๐ ที่นั่ง จำนวน        ๑๐ โรง เป็นภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ” ความยาวประมาณ ๓๐ นาที 

 

 

“วีสตาร์” ความรู้เชิงศีลธรรมที่ปฏิบัติได้จริง


    โครงการเด็กดีวีสตาร์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ       ธัมมชโย) ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ผลการดำเนินงาน          ที่ผ่านมา มีการประเมินวัดความรู้พื้นฐานด้านศีลธรรมของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ         พบว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในเชิงปริมาณที่มีสถานศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และเชิงคุณภาพคือสถานศึกษาที่ร่วมโครงการมีความพอใจอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี โดยยึดหลักวินัย เคารพ อดทน และหลักความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการฝึกสมาธิ เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจำวัน 

 

“บวร”: การพัฒนาตนและสังคมต้องไปพร้อม ๆ กัน


    ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง เด็กดีวีสตาร์ยังทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน เช่น รวมตัวกันไปพัฒนาวัด นำผลไม้ ภัตตาหารไปถวายพระในวันพระ รวมทั้ง            “การทอดกฐินสัมฤทธิ์” แก่วัดที่ไม่มีผู้จองกฐิน ซึ่งจัดมาแล้ว ๖ ปี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด      ๒,๓๓๒ โรงเรียน นำปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ จำนวน ๒,๖๗๔ วัด รวม ๔๖๒ กว่าล้านบาท 


    นอกจากนี้ มีการจัดตั้งชมรม V-Star Club และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยด้วยสื่อ           การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนักเรียนทุกคนต้องจดบันทึกความดีของตน        ทุกวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 


    ชมภาพกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vstarproject.com

 

 

มาร์ชชิ่งความดี ถูกใจวัยโจ๋


    สำหรับเด็กอีกกลุ่มที่อาจเรียกว่า          “เด็กวัยว้าวุ่น” ก็มีกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับนั่นคือ มาร์ชชิ่งความดี ซึ่งมีเยาวชน     เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


    ทฤษฎี “มาร์ชชิ่งความดี” เป็นนวัตกรรมของมูลนิธิครูของแผ่นดิน ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ นำมาใช้ เพื่อพัฒนานิสัยเยาวชน       ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้          คู่คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย                       ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น การขาดเรียน สอบตก เสพสิ่งเสพติด ตั้งท้องในวัยเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ 


    กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแปรแถวประกอบดนตรี เพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ              ในรูปแบบที่สนุกสนานเหมาะกับเยาวชน พร้อมทั้งมีการจัดประกวดมาร์ชชิ่งความดีด้วย เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยที่ดีที่ทุกคนต้องการ      และเป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงออกซึ่งทักษะความดีสากลด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับการเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบที่ทั้งเก่งและดียิ่งขึ้นไป 

 

 

“เยาวสตรีผู้นำความดีสากล” สำหรับเยาวชนหญิง


    เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับเยาวชนหญิงก็มีโครงการอบรม“เยาวสตรีผู้นำความดีสากล” เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงและส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน  (Child’s Rights) รวมทั้งมีจิตอาสาในกิจกรรมของสถานศึกษา และชุมชน ที่สำคัญคือ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความพร้อมเยาวชนหญิงทางด้านศีลธรรมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

 

 

จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป


    สำหรับเยาวชนชาย ช่วงปิดภาคเรียนมีโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป รองรับ ในชื่อว่า “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” อบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีบรรพชาในพื้นที่แต่ละจังหวัดในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ขอเชิญชวนเยาวชนชาย ชั้น ป.๓ - ม.๓ เข้าอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ 


    โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศีลธรรม         และต่อยอดจากโครงการเด็กดีวีสตาร์แบบครบวงจร คือ ได้ศึกษาธรรมะ ได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันรวมพลังฯ รวมทั้งเด็กหญิงได้อบรมเยาวสตรีฯ เพื่อเรียนรู้วิถีแห่งนักบวชหญิง ส่วนเยาวชนชายก็ได้มาเรียนรู้วิถีของสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เพื่อความมั่นคงทางศีลธรรมของตนเองและประเทศชาติสืบไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร