วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตร ธำรงพุทธศาสน์คู่โลกา

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 


ตักบาตร
ธำรงพุทธศาสน์คู่โลกา


    “ชั่วกัลปาวสาน” อาจจัดได้ว่าเป็นหน่วยของเวลาชนิดหนึ่งที่มักใช้แทนระยะเวลาที่ยาวนานมาก ๆ (กัลป์หนึ่ง คือ ช่วงเวลา ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) แต่เวลาหนึ่งชั่วกัลป์นี้ยังสั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเวลาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสน     มหากัปเป็นอย่างน้อย  


    เมื่อคิดถึงวันเวลานานแสนนานที่    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทุ่มเทชีวิตจิตใจบำเพ็ญบารมีจนกว่าจะตรัสรู้แล้วมีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ก็ทำให้ตระหนักได้ว่า พระพุทธศาสนามีค่าและมีความหมายต่อพระพุทธองค์และ   สรรพชีวิตมากเพียงใด ดังนั้นการที่เราตั้งใจบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ จึงเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลดลบันดาลให้เราพบแต่   ความสุขสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติเบื้องหน้า


    นับจากนี้ไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านออกมาตักบาตรทุกเช้า และไปตักบาตรกับโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ เพื่อทะนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกตลอดไป

 


นายชัช กิตตินภดล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานฝ่ายฆราวาส

 


    เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนประชานิมิต บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัช กิตตินภดล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายแล้ว ยังเป็นการฉลองวาระครบ ๙๙ ปี เมืองอุตรดิตถ์อีกด้วย

 


นายจำลอง ไกรดิษฐ์ 
นายอำเภอสะเดา 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

    เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหน้า         ศูนย์ราชการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอำเภอสะเดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำลอง ไกรดิษฐ์ นายอำเภอสะเดา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส              การตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญเนื่องในวาระครบ ๑๐๕ ปี เมืองสะเดา และส่งความ       ช่วยเหลือไปยังคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร