วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก ฝังลูกนิมิตและผูกสีมา  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญฝังลูกนิมิต
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙


พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก
ฝังลูกนิมิตและผูกสีมา 
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

          คำว่า “สังฆกรรม” นั้น พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า “กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปรวมกันทําภายในสีมา” นั่นก็หมายความว่า การสวดพระปาติโมกข์ทบทวนพระวินัยทุก ๆ ๑๕ วัน การ อุปสมบทพระภิกษุทุก ๆ รูปในพระพุทธศาสนา และการกรานกฐิน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจที่คณะสงฆ์จะต้องกระทำภายในสีมาเท่านั้น ดังนั้นการสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก ฝังลูกนิมิตและผูกสีมา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ ๗ เดือน ๗ ที่ผ่านมา จึงนับได้ว่าเป็นมหากุศล และเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลมหายใจของพระพุทธศาสนายังคงสืบต่อไปได้อีกยาวนาน

 

        ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของบุญกุศลและมุ่งมั่นที่จะสืบทอดอายุพระศาสนา พวกเราทั้งหลายจึงได้มาสร้างบุญกันอย่างร่าเริงบันเทิงใจตลอดวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น ไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตร การปฏิบัติธรรม พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก ฝังลูกนิมิตและผูกสีมา เป็นต้น โดยเฉพาะพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก ฝังลูกนิมิตและผูกสีมาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕, ดร.) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

 

       ในระหว่างการสวดถอนสีมาเดิมและการสวดทักนิมิต ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี และ ท่านเจ้าคุณพระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙, ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เป็นผู้สวดถอนสีมาเดิมและสวดทักนิมิตทั้ง ๘ ทิศ (ดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลพ่อนิมิต ๘ ลูก) โดยมี นายบุญเลิศ เนตรขํา ปลัดอาวุโสอําเภอคลองหลวง อ่านประกาศวิสุงคามสีมา ซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒

 

     อนึ่ง ในระหว่างพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกนั้น ได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีรับดวงแก้วกายสิทธิ์นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์ ดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลหลานนิมิต ดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคเหลนนิมิต และจุลนิมิตรัตนชาติต้นสมบัติอัศจรรย์ เพื่อนำไปประดิษฐานสำหรับประกอบพิธีทักนิมิตและพิธีผูกสีมาพร้อมกับดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลพ่อนิมิต ๘ ลูก และดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลลูกนิมิต ๑๐๐ ลูก นั่นเอง

 

        ถัดจากนั้น เป็นพิธีสวด คําสมมติสมานสังวาสสีมา และ คําสมมติติจีวราวิปปวาส (สวดผูกสีมา) โดยการนำของพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว การสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก ฝังลูกนิมิตและผูกสีมา จึงถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จตามพระธรรมวินัยทุกประการ

 

       ขออนุโมทนากับทุก ๆ แรงกาย แรงใจ และแรงปัจจัย ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการอุบัติของอุโบสถพระไตรปิฎกในครั้งนี้ ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลาบปลื้มปีติติดอยู่กลางใจของทกุท่าน และประชมุชนในภายหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างอันดี เปรียบประดุจประทีปดวงน้อย ๆ ที่คอยส่งต่อความสว่างไสวไปยังประทีปดวงต่อ ๆ ไป อีกทั้งบุญอันเกี่ยวเนื่องด้วยหมู่สงฆ์นี้ จะเป็นมหากุศลที่ตามติดผู้หวังบุญทุกท่านไปในสังสารวัฏอันยาวไกลได้ สมดังวาระพระบาลีที่ว่า

“ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ” (ม.ม. (บาลี) ๑๓/๖๑๑/๕๕๖) 
แปลว่า “พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่” (ม.ม.อ. (ไทย) ๒๑/๖๑๑/๒๙๓)

 

โอวาทพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ในพิธีผูกสีมา

        งานผูกพัทธสีมาหรืองานผูกสีมาถือว่าเป็นงานใหญ่ เป็นงานสำคัญ เป็นบุญใหญ่ ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย ๆ เราท่านทั้งหลายมีบุญ มีวาสนา ได้เป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพมหานิมิต ลูกนิมิตใหญ่ ๘ ทิศ หรือจุลนิมิตซึ่งเล็กลงมา ถือว่าเราได้เสียสละ ได้บริจาค เป็นเหตุให้เกิดพัทธสีมาที่วัดนี้ขึ้นมา เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องน่าอนุโมทนา น่ายินดี

         เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีการผูกพัทธสีมาครั้งแรกของที่นี่ ท่านทั้งหลายก็มาร่วม ครั้งนี้ก็มาร่วมอีก นี้แหละบุญมหาศาล อาตมาก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มาร่วม มาจัดพิธี เจ้าพระคุณสมเด็จวัดจักรวรรดิราชาวาสมาเป็นประธานงานบุญใหญ่ นิมนต์พระมาทั่วประเทศ พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามานี้ ญาติโยมทั้งหลายต้องปลื้มใจเหมือนกัน เพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ อาราธนาพระมาทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระที่คุ้นเคยกับวัดพระธรรมกาย และพระที่บวชในวัดพระธรรมกาย เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายโดยตรง พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานีนี้ก็มากันถ้วนทั่ว ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มากันหลายร้อยรูป และพระในกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ พระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็มา

         ขอให้ทุก ๆ ท่านอนุโมทนาสาธุกับบุญของตัวเอง แล้วก็นำบุญนี้ไปฝากญาติโยมที่อยู่ที่บ้าน ไปฝากลูกฝากหลาน ฝากพ่อ ฝากแม่ ฝากพี่ ฝากน้อง ให้รับอนุโมทนาบุญจากเราท่านทั้งหลายด้วย ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้บุญกันอย่างเต็มที่แล้ว

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร