เส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จ

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2558

   

เส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จ

             พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ เป็นอานุภาพที่ไม่มีประมาณ เพราะเป็นอจินไตย อยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุด ซึ่งจะให้เข้าใจด้วยการนึกคิดตามหลักตรรกวิทยา หรือศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้น ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย มักจะพบกับอานุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอ พบแต่เรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และหากใจเราหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัย เราจะมีความบริสุทธิ์ และมีอานุภาพตามไปด้วย เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้  


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน อัยยิกาสูตร ว่า

“สพฺเพ สตฺตา มริสฺสนฺติ     มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ
   ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ         ปุญฺญปาปผลูปคา
     นิรยํ ปาปกมฺมนฺตา          ปุญฺญกมฺมา จ สุคตึ
 ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณํ       นิจยํ สมฺปรายิกํ
        ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ


               สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ ผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรก ส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติ เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพ สั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก”


               เส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จ นอกจากต้องอาศัยความรู้และความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญ เพราะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐาน ถ้ามีบุญน้อย กว่าจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้ง ก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกิน ถ้าหากบุญมากขึ้นก็เหนื่อยน้อยลง ถ้าบุญมากเต็มที่ แทนที่จะต้องวิ่งไปหาความสุข แต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย อยู่เฉยๆ ก็มีสมบัติมาให้ใช้ ฟังดูคล้ายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ แต่สิ่งที่เหลือเชื่อนี่แหละ ได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมาย

 Total Execution Time: 0.0036529183387756 Mins