มิจฉาวณิชชา

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

มิจฉาวณิชชา


การค้าขายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ทำ ๕ ประการ คือ 
๑) ค้าขายอาวุธ
๒) ค้าขายมนุษย์
๓) ค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่า 
๔) ค้าขายของมึนเมา
๕) ค้าขายยาพิษ

         ธุรกิจทั้ง ๕ ประการได้ผลกำไรตอบแทนดี แต่เบียดเบียนชีวิต และคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีวิบากกรรมที่ต้องไปชดใช้ทั้งในโลกหน้าและระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนาน พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยญาณทัสนะ 
จึงตรัสห้ามไม่ให้ไปประกอบอาชีพทั้ง ๕ ประการนี้

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0035676002502441 Mins