อาจริยวัตร

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2548

 

         อาจริยวัตร แปลว่า กิจที่พึงทำต่ออาจารย์ คือธรรมเนียมการปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ วิธีปฏิบัติต่อผู้เป็นอาจารย์

 

         อาจริยวัตร เป็นธรรมเนียมที่ศิษย์จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ของตนด้วยความเคารพและด้วยความจริงใจ ในพระวินัยท่านแสดงไว้โดยละเอียดเป็นต้น ว่าเอาใจใส่ในการอุปัฏฐากดูแลในกิจต่างๆ เช่นถวายน้ำล้างหน้า จัดหาน้ำสรงให้ หวังตั้งใจศึกษาความรู้จากท่าน ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจักเกิดมีแก่ท่าน รักษาน้ำใจท่าน เช่น ไม่คบหรือนับถือคนนอกมากกว่าท่าน เคารพนบน้อมท่าน ไม่เที่ยวเตร่ตามอำเภอใจ จะไปข้างไหนบอกลาท่านก่อน เมื่อท่านอาพาธก็เอาใจใส่พยาบาล ไม่ทอดทิ้งท่านไปที่อื่นเสียก่อนที่จะหาย

 

อาจริยวัตร เป็นกิจสำคัญอันศิษย์ผู้ตระหนักในธรรมเนียมไม่พึงเพิกเฉยหรือละเว้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร