อาจริยวัตร

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2548

         

 

 

              อาจริยวัตร  แปลว่า กิจที่พึงทำต่ออาจารย์ คือธรรมเนียมการปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ วิธีปฏิบัติต่อผู้เป็นอาจารย์
   

              อาจริยวัตร  เป็นธรรมเนียมที่ศิษย์จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ของตนด้วยความเคารพและด้วยความจริงใจ ในพระวินัยท่านแสดงไว้โดยละเอียดเป็นต้น ว่าเอาใจใส่ในการอุปัฏฐากดูแลในกิจต่างๆ เช่นถวายน้ำล้างหน้า จัดหาน้ำสรงให้ หวังตั้งใจศึกษาความรู้จากท่าน ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจักเกิดมีแก่ท่าน รักษาน้ำใจท่าน เช่น ไม่คบหรือนับถือคนนอกมากกว่าท่าน เคารพนบน้อมท่าน ไม่เที่ยวเตร่ตามอำเภอใจ จะไปข้างไหนบอกลาท่านก่อน เมื่อท่านอาพาธก็เอาใจใส่พยาบาล ไม่ทอดทิ้งท่านไปที่อื่นเสียก่อนที่จะหาย
      

         อาจริยวัตร  เป็นกิจสำคัญอันศิษย์ผู้ตระหนักในธรรมเนียมไม่พึงเพิกเฉยหรือละเว้น

 Total Execution Time: 0.0009710152943929 Mins