อาราม – อาวาส

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....อาราม แปลว่า ที่เป็นที่มายินดี หมายถึง สวนต้นไม้ สถานที่ร่มเย็น สถานที่น่ารื่นรมย์

.....อาวาส แปลว่า ที่เป็นที่มาอยู่ หมายถึง สถานที่อยู่ที่อาศัย

.....อาราม อาวาส สองคำนี้ถูกนำมาใช้ในความหมายว่า “วัด” ในพระพุทธศาสนา หรือมักถูกนำมาต่อท้ายชื่อของวัดเพื่อแสดงความเป็นวัดซึ่งเป็นสถานที่ร่มเย็นและเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เช่น วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดอินทราวาส วัดพุทธาวาส