อาบัติ

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2547

.....อาบัติ หมายถึง โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งพระภิกษุ ใช้เรียกความผิดทางพระวินัยของพระภิกษุว่า ต้องอาบัติ

.....อาบัติมี ๗ อย่าง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ครุกาบัติ หมายถึง อาบัติหนัก อาบัติที่มีโทษร้ายแรง มี ๒ อย่างคือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส

๒. ลหุกาบัติ หมายถึง อาบัติเบา อาบัติที่มีโทษไม่ร้ายแรงมากเท่าครุกาบัติ มี ๕ อย่างคือ อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย์

อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฎ อาบัติทุพภาสิต**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร