สังฆมณฑล

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2547

 

 

         สังฆมณฑล หมายถึงวงการสงฆ์ วงการของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคำที่ใช้ว่า วงการเมือง วงการทหาร วงการตำรวจ เป็นต้น

 

         สังฆมณฑล เป็นการรวมตัวอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์อย่างสันติ โดยมีพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเป็นแกนกลางเป็นหลักยึด มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแบบปฏิบัติเหมือนๆ กัน และอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด

 

        สังฆมณฑล ในประเทศไทยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุข มีคณะสงฆ์ที่มีตำแหน่งต่างๆ ทำหน้าที่ปกครองกันไปตามลำดับ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดกันขึ้นไว้เป็นหลัก

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013576463858287 Mins