สังฆเภท

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2547

 

 

สังฆเภท แปลว่า การทำสงฆ์ให้แตกกันการทำลายสงฆ์, ความแตกกันแห่งสงฆ์

 

           สังฆเภท หมายถึงการยุยง การขวนขวายให้สงฆ์แตกความสามัคคีกัน ไม่ปรองดองกันจนถึงกับแยกกันทำอุโบสถสังฆกรรม แม้จะมีการห้ามปรามตักเตือนจนสงฆ์ประชุมกันให้เลิกละการกระทำอย่างนั้นเสียก็ยังไม่ปฏิบัติตาม ยังฝืนทำเช่นนั้นอีกไม่เลิกรา เช่นนี้จัดเป็นสังฆกรรม

 

          สังฆเภท จัดเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่มีโทษหนักที่สุดเท่ากับโทษฆ่าบิดามารดา มีผลถึงห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียว ผู้ทำสังฆเภทองค์แรกคือพระเทวทัต