อุปาทายรูป

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2546

 

 

                 .....อุปาทายรูป แปลว่า รูปอาศัย คือรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปอยู่

  

                .....อุปาทายรูป หมายถึงสิ่งที่เกิดอาศัยอยู่ในร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ ๔ รวมถึงกิริยาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายนั้นด้วย

 

               .....อุปาทายรูป ท่านจำแนกออกเป็น ๒๔ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส ภาวะหญิง ภาวะชาย หทัย ชีวิต อาหาร อากาศ กายวิญญัติ (ความเคลื่อนไหวกาย) วจีวิญญัติ (ความเคลื่อนไหววาจา) ความอ่อนความเบา ความควรแก่งานของรูป ความก่อเกิด ความสืบเนื่อง ความเสื่อม และความแตกดับของรูป

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00079859892527262 Mins