เอตทัคคะ

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2546

 

 

                  .....เอตทัคคะ แปลว่า ผู้เป็นเลิศในทางนั้น หมายความว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษสูงกว่าผู้อื่น

 

                 .....เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกผู้มีความเป็นเลิศทางใดทางหนึ่ง โดยทรงพิจารณาถึงคุณธรรมหรือความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมกว่าพระสาวกอื่น เช่นทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นเอตทัคคะทางปัญญา เพราะท่านมีปัญญามากกว่าพระสาวกอื่น ทรงยกย่องพระมหาโมคคัลลานะให้เป็นเอตทัคคะทางมีฤทธิ์ เพราะท่านมีฤทธิ์มากกว่าพระสาวกอื่น

 

.....พระสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ มีทั้งฝ่ายภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา

 

.....เอตทัคคะมีเฉพาะในครั้งพุทธกาลเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011304179827372 Mins