โอวาท โอวาทกถา

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2546

 

 

              .....โอวาท คือ คำแนะนำ คำตักเตือน คำสั่งสอน การแนะนำสั่งสอน

 

             .....โอวาทกถา คือการกล่าวแนะนำ ตักเตือนสั่งสอน ใช้ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นแล้วตักเตือนสั่งสอนมิให้กระทำอีก หรือในกรณีที่แนะนำเรื่องสำคัญ เรื่องที่เป็นหลัก สำหรับยึดเป็นแนวปฏิบัติ เช่นอาจารย์ให้โอวาทศิษย์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

 

            .....โอวาทกถา เป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งที่ทรงใช้เมื่อทรงประสงค์จะตักเตือนหรือทรงแนะนำให้ปฏิบัติในสิ่งที่สำคัญ เป็นการสอนที่มีไม่บ่อยแต่เป็นหลักและค่อนข้างเป็นทางการ มีลักษณะใกล้เคียงกับ อนุสาสนีกถา

 Total Execution Time: 0.0031262993812561 Mins