ฌาปนกิจ ฌาปนสถาน

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2547

 

.....ฌาปนกิจ แปลว่า กิจคือการทำให้ไหม้ใช้ หมายถึงเฉพาะการเผาศพหรือการปลงศพด้วยการเผา

 

            .....การทำให้ไหม้หรือการเผาอย่างอื่นนอกจากศพ เช่น ผาไม้ เผากระดาษ เผาเสื้อผ้า ไม่เรียกว่า ฌาปนกิจ

 

           .....ฌาปนสถาน แปลว่า สถานที่ทำให้ไหม้ใช้ หมายถึงที่เผาศพซึ่งเป็นสถานที่ถาวร มืออาคารและเตาเผาที่มั่นคงแข็งแรง ใช้เผาได้หลายครั้งและใช้ได้นาน หากเป็นที่เผาศพชั่วคราวนิยาม ทำเป็นเชิงตะกอนโดยไม่มีอาคารหรือหลังคาคลุมแล้วเผาบนเชิงตะกอนนั้น เป็นการเผากันกลางแจ้ง
 

 Total Execution Time: 0.0027087012926737 Mins