ญาติธรรม

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2547

 

           .....ญาติธรรม หมายถึงธรรมสำหรับญาติประพฤติ ธรรมของญาติ หรือหน้าที่ของญาติที่จะพึงปฏิบัติต่อญาติด้วยกัน

 

         .....ญาติธรรม ในคำวัดทั่วไปใช้เรียกผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกัน หรือใช้หมายถึงผู้มีธรรมคือ ความสนิทสนมคุ้นเคยและช่วยเหลือเกื้อกูลเสมือนเป็นญาติกัน เช่นไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันในที่ใดที่หนึ่ง เรียกว่าเป็นญาติธรรมกัน

 

       .....ญาติธรรม ยังหมายรวมไปถึงการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่ผู้ตายที่เป็นบิดามารดา บรรพบุรุษ คนรู้จักกัน เป็นต้น ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นญาติทั้งสิ้นด้วย
 

 Total Execution Time: 0.0071073492368062 Mins