โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล๕ วัดพิชิตปิตยาราม ต.องครักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต
วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพิชิตปิตยาราม ต.องครักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037227312723796 Mins