พระสารีบุตรแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2560

พระสารีบุตรแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย

พระไตรปิฎกเบื้องต้น , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , พระไตรปิฎกคืออะไร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระสารีบุตรแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย , พระสารีบุตร

    พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์คู่กับพระโมคคัลลานะท่านได้แสดงความปรารถนาที่ขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัย ซึ่งปรากฏในเวรัญชกัณฑ์มหาวิภังค์ วินัยปิฎกเล่ม 1 (1/8/15) เพื่อให้พระศาสนาตั้งมั่นและดำรงอยู่สิ้นกาลนานพระพุทธองค์ก็ทรงรับหลักการ แต่ทรงมีข้อแม้ว่า ให้ถึงกาลเสียก่อน ให้มีพระมาก ลาภสักการะมาก มีอาสวัฏฐานียธรรมปรากฏในหมู่สงฆ์เสียก่อนแล้วจะทรงบัญญัติพระวินัย

    อนึ่ง มีข้อความในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/221-163/222/287) และข้อความในทสุตตรสูตร (11/364/475/288-343) ได้แสดงถึงตัวอย่างการจัดหมวดธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่โดยพระสารีบุตร ซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วทรงประทานสาธุการทรงให้ชื่อว่าสังคีติปริยายแนวทางแห่งการรวบรวมพระธรรมวินัย แม้ข้อความในทสุตตรสูตรก็เช่นกัน แสดงแนวการรวบรวมธรรมเป็นหมวดหมู่ เป็นแม่บทของคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ในกาลต่อมา คือเริ่มด้วยธรรมหมวด 1-10

   ที่แสดงมานี้ แสดงถึงความเป็นห่วงใยและความปรารถนาดีของพระสารีบุตรเถระที่ประสงค์จะให้พรหมจรรย์ คือพระศาสนาของพระบรมศาสดา ดำรงอยู่นาน ๆ เป็นประโยชน์และให้ความสุขแก่ชนส่วนใหญ่ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งมวล

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0048871676127116 Mins