คณะสงฆ์จากเมืองเนปิดอว์ เยี่ยมชมวัด สักการะเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2560

คณะสงฆ์จากเมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เยี่ยมชมวัด สักการะเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
ขอเวียนประทักษิณ ท่ามกลางเปลวแดดยามเที่ยงวัน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี