มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2560

  มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

    มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

     การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี้ มองผิวเผินก็เหมือนกับอาคารทั่วๆ ไป แต่มองให้ลึกซึ้งเข้าไปภายในก็จะค้นพบว่า ที่ประดิษฐานผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายนี้เป็นลิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เพราะถ้าว่าไม่มืท่านผู้นี้บังเกิดขึ้นในโลก ไม่มีท่านผู้นี้สละชีวิตเพื่อค้นพบวิชชาธรรมกายชองพระสัมมาส้มพุทธเจ้าที่สูฌหายไปหลังจากพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี มืแต่ปรากฏชื่อธรรมกายอยู่แต่ในคัมภีร์พระคาสนาในทุกนิกาย ทั่งเถรวาท มหายาน ว้ชรยาน เป็นต้น แต่ไม่มีใครได้รู้จักเนี้อแท้ตัวจริงชองคำว่าธรรมกาย ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน ใครเข้าถึงได้บัาง จะเข้าถึงได้อย่างไร จะไม่มืใครได้รู้จักเลย จนกระทั่งท่านผู้นี้บังเกิดขึ้นในโลกนั่นแหละ สิ่งนี้จึงได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของธรรมกายเท่ากับการนำมวลมนุษยชาติกลับคืนไปสู่ความบริสุทธิ์ หรือนำความบริสุทธ ปัญญาบริสุทธิ์ กลับคืนไปสู่มวลมนุษยชาติ ทำ ให้มนุษย์ทั้งหลาย ถงพระธรรมกาย เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว ความลับชีวิตของตนเองก็จะถูกเปิดเผยออกมา ด้วยญาณทัสสนะ และธรรมจักษุของธรรมกาย ที่เคยตกเป็นบ่าวเปีนทาสของพญามาร ก็จะถูกเปิดเผยออกมาจากที่ช่อนเร้นภายใน เมื่อใจของทุกคนได้เข้าถึงธรรมกาย ความแตกต่างของมวลมนุษยชาติ ตั้งแต่ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ นั้นก็จะหมดไป

    พญามารพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดความแดกต่างเมื่อความแตกต่างเกิดขึ้น ก็จะเกิดความแตกแยก แล้วมนุษย์ก็จะอยู่ไม่เป็นสุข จะเกิดความทุกข์ทรมาน เมื่อความเหมือนก้นได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเข้าถึงธรรมกายภายใน ความผาสุกก็จะหวนคืนมาสู่มวลมนุษยชาติ ความเป็นพี่เป็นน้อง เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และแบ่งปันก็จะเกิดขึ้น แทนการแย่งชิงทรัพยากรธรรมซาติที่มีอยู่อย่างจำก้ด มนุษย์จะใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำก้ดนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ไปเพี่อเป้าหมายที่แท้จริง ไม่ใช่ใช้ไบปเพี่อเป้าหมายที่เบี่ยงเบน ทรัพยากรจะถูกเปลี่ยนแปลงมา เพี่อขยายความรู้ให้แก่มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงธรรมกายในดตัว ได้แบ่งปันมาเพี่อให้ดำรงชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่ก็เพี่อแสวงหาธรรมกาย

    เมื่อเข้าถึงธรรมกาย ก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริง เห็นไปตามความเป็นจริงของชีวิต เมื่อความเป็นพี่เป็นน้องกลับคืนมาใหม่ โลกก็จะเกิดสันติสุขอันไพบูลย์ สันติภาพที่แท้จริงที่มวลมนุษยชาติแสวงหาก็จะเกิดขึ้น เมื่อเข้าถึงธรรมกาย เพราะฉะนั้นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายจึงเป็นบุคคลที่สำคัญของโลกที่บังเกิดขึ้นมา น้บจากพระสัมมาส้มพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มิได้เป็นเพียงถาวรว้ตถุหรืออาคารธรรมดาที่เห็นกันอย่ดาษดื่นทั้วไปเท่านั้น แต่ว่าเป็นถาวรวัตถุที่ประดิษฐานกายของผู้รู้คือ  ชุเข
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ใครได้เห็นท่านแลว จะเกิดมหาปีติ จะเกิดการแสวงหาสิ่งที่แท้จริง แล้วเขาจะพบสิ่งนั้น

   ผู้ที่สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจึงไดิส์อว่า เป็นผู้สร้างสันติสุขอ้นไพบูลย์ และ สันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นแก่โลก ได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่แท้จริง ที่จะดึงน้องเล็กๆ ที่ตามมาภายหลัง ที่มาบังเกิดขึ้นใหม่ในโลก ได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไปสู่หนทางแห่งพระอริยเจ้า ที่มีชีวิตอันประเสริฐ มีชีวิตอันผาสุก แม้พี่ใหญ่ทุก ๆคน ในที่นี ที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ได้หลับตาลาโลกนี้ใป เข้าสู่ความเป็นสหายแห่งเทวดา อยู่ในสุคติโลกสวรรค์ อยู่ในวิมานอันเป็นสิริ ที่มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น มีกายใหม่ที่สวยงาม เหมือนกายทิพย์ ที่มีรัศมีไปทุกทิศทุกทาง สมบูรณ์ไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยศ และอธิปไตย เข้าถึงความเป็นใหญ่อยู่ในวิมาน บุญที่สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี้น่ะ ยังติดตามส่งต่อไปอีก ส่งต่อไปจนกว่ามหาวิหารนี จะเสือมสลายหายไป ตามกฎแห่งความไม่แน่นอน คือความไม่เที่ยง แม้มหาวิหารเสื่อมสลายหายไป แต่บุญก็ยังเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดกาล จนกระทั่งถึงวันที่เราได้ลงมาทำงานพร้อมกัน ทำงานร่วมกันอีกในโลกมนุษย์นี้ ด้วยสภาพที่ดีกว่าเดิม ดีกว่าในบัจจุบันนี้หลายเท่านัก เป็นสภาพที่อำนวยความสะดวกต่อการสร้างบารมี

    ชาตินี้เราลำบากในการหาทรัพย์ ชาติหน้า ไม่ต้องหาทรัพย์ เพราะทรัพย์จะมาหา เราจะเกิดอยู่ในอู่แห่งทะเลมหาสมบัติที่รอคอยเราอยู่ เราไม่ต้องสร้างถาวรวัตถุใดๆอีก เราจะทำแค่เพียงกรณียกิจ คือหน้าที่ที่แท้จริงของเรา ได้แก่การแสวงหาที่สุดแห่งธรรม เราจะอยู่ในเส้นทางสายกลาง และเดินทางต่อไปด้วยความสุข สนุกกับการเดินทางอย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย เราจะเข้าถึงธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย มีใจเปี่ยมไปด้วยการให้ เกิดมาก็ระลึกชาติได้ เหมือนพระราชาในอดีต ที่เมื่อลืมตาในอู่ทองก็อมยิ้ม เพราะมองเห็นเหตุในอดีต คือบุพกรรมที่ตัวทำเอาไวัว่าได้ทำบุญอะไรมา เพียงถวายขนมจืดๆ แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ผลบุญที่ทำถูกเนื้อนาบุญ ส่งผลให้มาเกิดอยู่ภายได้เศวตฉ้ตร เห็นแล้วปลี้มปีติ เราก็จะปลื้มปีติอย่างนั้นนะลูกนะ ใครทำมากได้มาก ใครทำก่อนได้ก่อน ใครทำทีหลังก็ได้ทีหลัง

   เพราะฉะนั้น ภพชาติต่อไปบุญที่เราทำก่อน คิดก่อน พูดก่อน เราก็จะได้ก่อน ได้สิ่งที่เป็นลิริมาถึงเราก่อน ทั้งรูปสมบัติ ทร้พย์สมบัติและก็คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและมรรคผล นิพพาน


 

 

จากหนังสือ แม่บท เดินทางข้ามวัฏสงสาร

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔


 

 Total Execution Time: 0.0042371153831482 Mins