ฐานทัพพระธรรมกาย

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2560

ฐานทัพพระธรรมกาย
            คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อเรามองผ่านกายภายนอกของท่าน เราจะเห็นรูปร่างอันผอมบางสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น แต่ใบหน้ายังนวลตึงแม้ขณะที่ท่านมีอายุถึง 90 ปีแล้ว นับว่าแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน ยิ่งถ้าหากเรามองเข้าไปถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพญามาร ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวาทั้งหลาย

            แม้ว่าคุณยายจะอยู่ในเพศของอุบาสิกาแม่ชีแต่ท่านก็เป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้ว หากเรามีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาท่าน ย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกันสาเหตุที่ทำบุญกับคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ ผู้รู้ ผู้มีอานุภาพภายในคุณยายมีหน้าที่ทำวิชชาธรรมกายเพื่อปราบพญามาร กายมนุษย์ของท่านเป็นประดุจฐานทัพที่รองรับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วน ซึ่งพระธรรมกายแต่ละพระองค์ก็เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งบุญและอานุภาพอันไม่มีประมาณ คือ
ไร้ขอบเขต สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยวิชชา 3 อภิญญา 6 และจรณะ 15 เป็นต้น ดังที่เราเคยได้ยินว่า “อัปปมาโณ
พุทโธ” คือพระพุทธเจ้ามีอานุภาพไม่มีประมาณไร้ขอบเขตและไม่สามารถกำหนดได้ว่าท่านมีอานุภาพมากเพียงใด พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีพระธรรมกายอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งเรียกว่ากายธรรม อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นพระสาวกก็เรียกว่า กายธรรมอรหัตผล ถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกว่า กายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้า กายธรรมแต่ละกายมี รูปร่างหน้าตาเหมือนกัน ล้วนอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่งสง่างาม นั่งขัดสมาธิเจริญภาวนาเข้านิโรธสมาบัติอยู่บนแผ่นฌาน แตกต่างกันด้วยขนาดและรัศมีตามกำลังบารมีที่ได้สั่งสมมาเท่านั้นด้วยเหตุนี้เอง คุณยายจึงมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อัดแน่นอยู่ภายในตัว สามารถทำภารกิจในการปราบพญามารและช่วยเหลือแก้ไขทุกข์ภัยให้กับมวลมนุษย์ได้ แม้ท่านจะละจากกายมนุษย์ไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปด้วยรูปกายใหม่อันเป็นทิพย์ที่รองรับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนเช่นกัน
              ปกติแล้วหากใครได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ก็จะได้บุญเป็นอสงไขยอัปมาณัง หมายความว่าบุญจะส่งผลให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตตลอดกาลยาวนานนับตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ทำบุญกับคุณยาย จึงได้ชื่อว่า ทำบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ้อนอยู่ภายในตัวท่าน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0045136690139771 Mins