ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์ , สมาธิ , Meditation , พระสงฆ์ ,  ทำบุญ , การรับสิ่งของจากพระสงฆ์

ขณะพระสงฆ์ยืนอยู่ หรือ นั่งบนอาสนะสูง
         - เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสํารวม โดยไม่เร็วหรือช้าเกินไปเมื่อเข้าใกล้พอสมควร ประมาณพอยื่นมือเช้าไปรับสิ่งของได้พอดี

         - ยืนตรง น้อมตัวลงยกมือไหว้ และยื่นมือทั้งสองเข้าไปรับพร้อมกับน้อมตัวลงเล็กน้อย สําหรับชายรับสิ่งขอจากมือท่านสําหรับหญิงแบมือทั้งสองชิดกันคอยรองรับสิ่งของ

         - เมื่อรับสิ่งของแล้ว ถ้าสิ่งของเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือ ถ้าสิ่งของที่รับนั้นใหญ่ หรือหนักนิยมไม่ต้องยกมือไหว้ แล้วก้าวเท้าซ้ายถอยหลังออกไป ๑ ก้าวชักเท้าขวามาชิด แล้วหันหลังกลับเดินไปได้


ขณะพระสงฆ์นั่งเก้าอี้
         - เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสํารวม เมื่อเข้าไปใกล้ประมาณ ๒ ศอก แล้วยืนตรง ก้าวเท้าขวาออกไป ๑ ก้าวแล้วนั่งคุกเข่าซ้ายชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวลงยกมือไหว้แล้วยื่นมือทั้งสองออกไปรับสิ่งของดังกล่าวแล้ว

         - เมื่อรับสิ่งของแล้ว ถ้าสิ่งของนั้นเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือ ถ้าสิ่งของนั้นใหญ่หรือหนักนิยมวางสิ่งของนั้นไว้ข้างตัว ด้านซ้ายมือน้อมตัวลงยกมือไหว้แล้วยกสิ่งนั้นด้วยมือทั้งสองประคองยกขึ้นยืนขึ้น ชักเท้าข้างขวากลับมายืนตรง ก้าวเท้าซ้ายถอยหลังไป ๑ ก้าว แล้วชักเท้าขวาชิด หันหลังกลับเดินไปได้
 

ขณะพระสงฆ์นั่งกับพื้น
         - เดินเข้าไปต้วยกิริยาอาการสํารวม เมื่อถึงบริเวณที่ปูลาดอาสนะไว้ นั่งคุกเข่าลง แล้วเดินเข่าเข้าไป เมื่อถึงที่ใกล้ประมาณ ๑ ศอกเศษ นั่งคุกเข่า (ตามเพศ) กราบ ๓ หน ยื่นมือทั้งสองออกไปรับสิ่งของดังกล่าวแล้ว

         - เมื่อรับสิ่งของแล้ว นิยมวางสิ่งของนั้นไว้ข้างหน้าด้านขวามือ กราบ ๓ หน แล้วหยิบสิ่งของนั้นถือด้วยมือทั้งสองประคอง เดินเข่าถอยหลังออกไปจนสุดบริเวณที่ปูลาดอาสนะไว้แล้วลุกขึ้นยินกลับไปได้

         - กิริยาอาการเดินเข่านั้น นิยมทั้งตัวตรง ถ้าไม่ได้ถือสิ่งของมือทั้งสองห้อยอยู่ข้างตัว ถ้าถือสิ่งของ มือทั้งสองประคองถือสิ่งของยกขึ้นอยู่ระดับอก ศอกทั้งสองข้างแนบชิดกับชายโครง

         - ขณะเดินเข่า ร่างกายส่วนบนไม่เคลื่อนไหว ไม่ซัดส่ายไม่โยกโคลงไปมา ไม่เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา เฉพาะร่างกายส่วนล่างเท่านั้นที่เคลื่อนไหว และขณะเดินเข่าเข้าไปหรือถอยหลังออกมานั้น นิยมให้ตรงเข้าไป และตรงออกมา

 

 Total Execution Time: 0.0089207649230957 Mins