นิพพาน ๓

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2561

นิพพาน ๓
 

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , คู่มือสมภาร , นิพพาน ๓


        อนึ่ง  นิพพาน ๓ คือ  นิพพานกิเลส ๑  ขันธนิพพาน ๑  ธาตุนิพพาน ๑  มีความหมายดังนี้ คือ 

        เมื่อวันเพ็ญวิสาขมาส (กลางเดือน ๖)  ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี  พระสิทธัตถกุมารทรงบำเพ็ญเพียรทางใจ  ตัดกิเลสได้ขาดจากใจสิ้นบรรลุถึงซึ่งพระโพธิญาณ  ณ ภายใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ครั้งนั้น  กิเลสาสวะทั้งปวงที่เคยประจำคอยกีดกันเพราะองค์  ให้ทรงเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารมานับจำนวนหลายหมื่นหลายแสนชาติเป็นอันมากนั้น  ไม่อาจจะกลับมาสู่พระองค์ได้อีก 

        ความสิ้นไปแห่งกิเลสาสวะ  อันเป็นเครื่องเสียดแทงพระองค์มาตลอดนั้น  เรียกว่า  "กิเลสนิพพาน"

        ความแตกทำลายแห่งขันธ์ของพระองค์  ซึ่งแม้ในชาติใดๆ ก็ตาม  ขันธ์ในภพ ๓ นี้  จะต้องสวมพระองค์ตลอดมา  ความแตกทำลายแข่งขันธ์ในชาติที่สุดนี้  ขันธ์เหล่านี้ก็มีอาจจะสวมพระองค์ได้  และพระองค์ก็มิกลับมาสวมขันเหล่านี้อีกต่อไป  เพราะพระองค์ทรงพ้นไปจากขันธ์เหล่านี้แล้ว  ความแตกทำลายแห่งขันธ์นี้ เรียกว่า  "ขันธนิพพาน" 

        พระพุทธเจ้าองค์ที่สุดนี้คือ  พระสมณโคดม  ปัจจุบันนี้พระบรมธาตุของพระพุทธองค์ยังคงอยู่  ไม่สูญสิ้นไป  ก็ยังไม่เรียกว่าธาตุนิพพาน  ต่อเมื่อใดเสร็จพุทธกิจของพระองค์ที่จะต้องทำในภพนี้แล้ว  ขณะนั้นพระบรมธาตุของพระองค์ก็จะสูญไปจากพรุ่งนี้  ความสิ้นไปแห่งพระบรมธาตุนี้เรียกว่า  "ธาตุนิพพาน"

 

จากพระธรรมเทศนาย่อ "คู่มือสมภาร"
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010888338088989 Mins