สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2550

มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภมงคลกาลแห่งคณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันร่วมแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะประกอบการบุญกุศลถวาย

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสุวรรณารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม นามเดิม พุฒ นามสกุล สุวัฒนกุล เกิดวันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐ บิดา นายเพ็ชร สุวัฒนกุล มารดา นางคำ ชาติภูมิ ที่บ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมโดยหลวงพ่อ ซึ่งบวชอยู่ที่ วัดตะลุง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้สอน
ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๖๖ ได้นำมาฝากไว้กับพระเจริญ คณะ ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เริ่มเรียนนักธรรมปี ๒๔๖๗ และบรรพชาเป็นสามเณรในปีนั้น
พ.ศ.๒๔๗๑ ได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิงเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์ปัด วัดสะตือ พระอธิการอุ่น วัดหนองแห้ว เป็นกรรมวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วกลับลงอยู่ที่วัดสุทัศนฯ
พ.ศ.๒๔๗๑ สอบได้ประโยค ป.ธ.๓
พ.ศ.๒๔๗๔ สอบได้ประโยค ป.ธ.๔
พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้ประโยค ป.ธ.๕ และนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๔๗๗ สอบได้ประโยค ป.ธ.๖
พ.ศ.๒๔๗๙ สอบได้ประโยค ป.ธ.๗
พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พุทธิญาณมุนี
พ.ศ.๒๔๙๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินัยธร จังหวัดพระนครธนบุรี
พ.ศ.๒๕๐๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐิน
และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชที่พระราชพุทธิญาณ
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมหลวงชั้นโททั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย
พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่พระเทพญาณสุธีฯ
พ.ศ.๒๕๑๒ ได้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๒ มีเขตปกครอง ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี
พ.ศ.๒๕๒๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมราชานุวัตรวัดสุวรรณาราม
ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัฏที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
และพ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการสถาปนาเป็นชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

- กรรมการมหาเถรสมาคม

ก่อตั้งสหภูมิอยุธยา ขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๖ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพุทธญาณมุนี เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี สามัญศึกษา และอุดมศึกษา ที่กรุงเทพมหานคร พระภิกษุ-สามเณรซึ่งเป็นชาวอยุธยาทุกวัดที่มาสมัครเป็นสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองค์ประธาน การรวมตัวกันของ "สหภูมิอยุธยา" ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และเป็นการให้คำปรึกษาสนับสนุนระดมทุนสร้างเสถียรภาพให้กับวงการพระพุทธศาสนาสืบไป

เป็นองค์ประธานการประชุม สัมมนาพระสังฆาธิการทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ นอกเหนือจากการประชุมแล้ว ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะน้อมนำธรรมะเข้ามาใช่ด้วยเสมอ ทั้งนี้ยังฝาก ทำยังไงจึงจะชอบ ก็ขอให้ไปดูคำสั่งครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ยึดหลักความไม่ประมาทไว้ให้ดี ยังประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมให้ถึงพร้อม ย่อรวมมาจากสาม ละเว้นบาป ทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งย่อมาจากพระสูตร ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระวินัย ๒๑,๐๐๐ และพระอภิธรรม ๔๒,๐๐๐ รวมเป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

กว่า ๗๘ พรรษา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นแบบอย่างแห่งพระแท้ ผู้ตั้งมั่นในพุทธบุตรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งฝึกฝนอบรมตน รับธุระงานพระศาสนาด้วยวิริยะ จากภาระหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของสังฆมณฑล อย่างเรียบร้อยเป็นแบบแผน และในเมตตาธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่แผ่ความชุ่มเย็นสู่ใจผู้มีโอกาสได้พบ ได้รับกระแสแห่งพระธรรม ที่สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ ความซาบซึ้ง และน้อมนำไปคิดและปฏิบัติตามอย่างมีสติปัญญา

ในวาระชนมายุ ๑๐๐ ปี ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ นี้ ประดุจรัตนอันสว่างยังความปลาบปลื้มปิติใจแก่ศิษยานุศิษย์เป็นที่ยิ่ง จักได้แสดงความกตัญญูกติเวทิตา ด้วยการร่วมบำเพ็ญบุญน้อมถวาย พร้อมทั้งตั้งกัลยาณจิตเพื่อน้อมนำบุญบารมีทั้งปวง อาราธนาอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยคุ้มครองรักษาท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีพลานามัยแข็งแรง เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ สถิตย์เป็นหลักใจอันมั่นคง เผยแผ่พระธรรมคำสอนสู่ใจแห่งพุทธศาสนิกชนอยู่ยาวนานสืบไป

โดย..โชติกา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013867020606995 Mins