นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2562

นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้

เรื่องนรกสวรรค์ อย่าเข้าใจเพียงว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ เอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปรู้ไปเห็นมา
ด้วยญาณทัสนะอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากอาสวกิเลส ไปเห็นแล้ว สงสาร
สรรพสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหากรุณาจึงนำ มาอบรมสั่งสอน ไม่ใช่ต้องการให้ใครมารักเคารพ เพราะพระองค์หมดกิเลส ไปนิพพานแล้ว
ชีวิตตัดสินกันที่บุญและบาป ก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกว่า
ใจใสหรือใจหมอง
ถ้าใจใสก็ไปสุคติ ใจหมองก็ไปทุคติ
ปรโลกมีคติ ๒ ทาง คือ สุคติกับทุคติ คติทั้งสองนั้นยาวนานนัก
สุคติ สุขก็สุขนาน ทุคติ ทุกข์ก็ทุกข์นาน

ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการทำ มาหากิน เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่ตัวได้กระทำ ตอนเป็นมนุษย์
ชีวิตในสังสารวัฏมีแต่ความทุกข์ ทุกข์น้อย ทุกข์ปานกลาง ทุกข์มาก ความสุขไม่มีเลย เราทุกข์จนชาชิน เมื่อเจอความทุกข์ที่ลดลง ก็เข้าใจว่า
นี่คือความสุข แต่แท้จริงคือความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้น
เพราะฉะนั้น ชีวิตในสังสารวัฏจึงน่าเบื่อหน่าย เหมือนกองเพลิง
ที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลา จะต้องให้พ้นจากสังสารวัฏให้ได้ แล้วไปสู่อายตนนิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุข สุขอย่างยิ่ง สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือเลย
เพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงได้นำ ความรู้มาสั่งสอนให้ชาวโลกได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
เรื่องนรกสวรรค์ ผู้ที่เขามีรู้มีญาณ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เขาทำ กันได้มากมาย ไปมาหาสู่กัน
เป็นปกติ แล้วท่านสอนได้ด้วย เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของเก่านำ มาเป่าฝุ่นใหม่ เพราะฉะนั้นนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องจริง มีจริงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี

จะไปเอากล้องส่องดวงดาวไปส่อง แล้วบอกว่า เห็นดวงดาว แต่ไม่เห็น
นรกสวรรค์ เลยสรุปว่า ไม่มี มันไม่ถูกนะ มันคนละเรื่อง ต้องใช้เลนส์ใจส่องดู หรือสรุปว่า พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ถูก ที่จริงยังไม่ได้พิสูจน์ ถ้าได้พิสูจน์
ก็พิสูจน์ได้
อุปกรณ์ที่จะไปศึกษา คือ พระธรรมกาย
ซึ่งอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน
ต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายใน แล้วมาศึกษาวิชชาธรรมกาย
ทำตรงนี้ได้ การไปนรกสวรรค์ก็อยู่ในวิสัย
เพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่ได้พิสูจน์ หรือได้พิสูจน์แต่ทำไม่ถูกหลักวิชชา และพิสูจน์ยังไม่ได้ อย่าเพิ่งสรุปว่า ตนเองทำไม่ได้ แล้วคนอื่นจะต้อง
ทำไม่ได้ หรือสิ่งที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกไม่จริง อย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้น
มันบาป ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา เพราะคนที่เขาทำได้จริงมีอยู่ ดังนั้นการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ จึงทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนักแน่นยิ่งขึ้น ดังนั้น เอหิปัสสิโก จงมาพิสูจน์เถิด
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017481644948324 Mins