เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


กายธรรม กายที่ ๙ กายธรรมโคตรภู เป็นพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นแก้ว บริสุทธิ์ผุดผ่อง ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ๓๒ ประการ เป็นหลักของทางพระพุทธศาสนา เข้าถึงกายธรรมนี้ได้ชื่อว่าบวชข้างใน เข้าถึงไตรสรณคมน์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย 
...อ่านต่อ
ใจหยุดถูกส่วนตรงฐานที่ ๗ แห่งเดียวเท่านั้น จึงจะเข้าถึงปฐมมรรค หรือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมเบื้องต้น ความบริสุทธิ์เบื้องต้น สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น คนเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติ อยู่ที่ใจ ในวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติก็เป็นที่ไป ถ้ามัวหมองไม่ผ่องใส ทุคติก็เป็นที่ไป
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ จะมีแต่ธรรมกายเท่านั้น ที่จะน้อมนำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน
...อ่านต่อ
เข้าถึงธรรมกาย ศูนย์กลางฐานที่ ๗ นั่นแหละเป็นที่ตั้งของสัทธรรม คือธรรมกาย เข้าถึงธรรมกายได้ ก็จะพ้นทุกข์ มีความสุขกาย สบายใจ คือเป้าหมายของชีวิตที่เราเกิดมา
...อ่านต่อ
รากฐานของการเป็นพุทธมามกะ พุทธศาสนิกชนจะต้องเริ่มต้นจากไตรสรณาคมน์ที่เราสมาทานอยู่นะ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆัง สรณัง คัจฉามิ ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ที่พึ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างใน จะเข้าถึงไตรสรณาคมน์ได้ต้องเข้าถึงปฐมมรรค เพราะฉะนั้นปฐมมรรค ปากทางของความเป็นพุทธศาสนิกชน
...อ่านต่อ
มนุษย์ธรรม คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ ดวงธรรมนี้ดับมนุษย์ก็ต้องแตกดับคือตายไป
...อ่านต่อ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะ สามอย่างนี้จึงเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่จะให้ความสุขในปัจจุบัน สุขในอนาคต พาเราไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้
...อ่านต่อ
วิธีที่จะขจัดกิเลสอาสวะได้ก็ต้องอาศัยทำกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา และยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ท่านไม่ติดในขันธ์ ๕ อาศัยขันธ์ ๕ เป็นทางผ่าน สร้างบารมี เอานิพพานเป็นอารมณ์
...อ่านต่อ
ดวงปฐมมรรค คือหนทางเบื้องต้นสู่หนทางของพระนิพพาน แคล้วบ่วงมาร ปิดประตูอบาย
...อ่านต่อ
การที่จะบูชาข้าวพระเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะว่า เราจะต้องเข้าถึงธรรมกายภายในตัว หรือผู้ที่เค้าได้เข้าถึงธรรมกาย มีความข้องตัวในการที่จะน้อมนำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ ด้วยธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชา
...อ่านต่อ
ผู้ที่เข้าถึงธรรมกาย รู้เห็นธรรมกายว่ามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร รู้จักพระพุทธเจ้าในตัวของเราแล้ว ก็อาจจะสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานแล้ว
...อ่านต่อ
ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
หลับตา นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย
...อ่านต่อ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
ให้คิดว่าเรานั่งอยู่บนสมาธิบัลลังก์ ด้วยความองอาจ กล้าหาญไม่หวั่นไหว
...อ่านต่อ
"ตำแหน่งหน้าที่ เป็นทางไหลผ่านของวิชาความรู้ และการสร้างบารมี"
...อ่านต่อ
ทวยเทพผู้สถิต ณ ผาดำเอย...ขอจงเป็นพยานด้วยเถิด...ข้าฯผู้ครองเพศผ้ากาสาวพัสตร์
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา จะปล่อยพระพุทธศาสนามาล่มสลายในยุคที่ลูกมาเกิดนั้นไม่ได้หรอก
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรเราจะรักษาใจให้ใสได้ตลอดทั้งวัน แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบหรือยั่วเย้าให้เกิดอารมณ์
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม..เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน คืองานที่แท้จริงของเรา และชาวโลกทั้งหลาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล